Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Αποστολή: Μια λέξη από την εγκυκλοπαίδεια

25 Ιουλίου , 2016

ΒΙΒΛΙΟΝ. Αποτέλεσμα νοός γεγραμμένον εις πολλά φύλλα, και ή χειρόγραφον, ή τυπωμένον διαδιδόμενον εις τον κόσμον προς διδασκαλίαν, ή και μόνον δια περιέργειαν, και τέρψιν των αναγνωστών. Ότι εις αμφότερα ταύτα, διδασκαλίαν δηλαδή και ηδονήν υπερβαίνουν τα βιβλία τ’ άλλα μέσα, αποδυκνύεται τρανώτατα από τον φωτισμόν των ανθρώπων μετά την εύρεσιν της Τυπογραφίας, ή οποία απετέλεσε τον πολλαπλασιασμόν των βιβλίων, οργάνων αθανάτων κοινολογούντων εις τους μεταγενεστέρους τους νόμους, και εντολάς του υψίστου Θεού∙ και εις τα συμβουλάς, ιδέας και κατορθώματα των μεγάλων νοών, και προλαμψάντων ενδόξων ανδρών, εις τέχνας, επιστήμας, αρετάς, κακίας, διαταγάς, νόμους, κ.τ.λ. Εάν τα βιβλία ήθελον ήναι πολλά δια της Τυπογραφίας, ήτοι εάν αυτή η κοινωφελής τέχνη ήθελεν ευρεθή εις τον αιώνα των Προπατόρων μας, βέβαια ηθέλαμεν πλουτή από περισσοτέρας ιστορικάς, και ηθικάς, και επιστημονικάς ιδέας, ίσως δε και Θεολογικάς. Μόλις πολληστημόριον σώζεται από εκείνα τα βιβλία, και μ’ όλον τούτο αρκετήν και διδασκαλίαν, και ηδονήν μας προξενούν με την ανάγνωσίν των. Όσα Γένη έχουν περισσότερα βιβλία, έχουν γενικώς και περισσοτέρας ιδέας, και διορθωμένην την γλώσσαν των∙ απόδειξις αναντίρρητος της προκοπής των∙ ώστε όσοι συντρέχουν να τυπωθούν και εκδοθούν βιβλία, έχουν τον αυτόν μισθόν, και τοις ανήκει η ίση παρά του Γένους ευχαρίστησις όση κα προς τους ιδίους Συγγραφείς, αν όχι περισσότερα.

ΕΡΜΗΣ Ο ΚΕΡΔΩΟΣ
ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπέδια συγγραφείσα παρά Νικολάου Παπαδόπουλου δια προτροπής και δαπάνης του εν Κωνσταντινουπόλει τιμίου και φιλογένους εμπορικού συστήματος των Ελλήνων μεγαλεμπόρων προς χρήσην και οφελείαν αυτών και πανταχού ομογενών (Βενετία, 1815)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
25 Ιουλίου , 2016
Κατηγορία Εκδήλωση: