Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω

Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι να προωθεί, την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι στόχοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αιγάλεω είναι: ο συνεχής εμπλουτισμός της, η συλλογή, η συντήρηση, η διαχείριση και αξιοποίηση αρχειακού, μουσειακού και γενικότερα πολιτιστικού και πολιτισμικού υλικού, η προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της, η οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα οι ανάγκες των χρηστών. Επίσης, η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της, η προβολή των υπηρεσιών της, η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας. Η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης απαιτεί σωστή συνεργασία χρηστών και προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται τηρώντας τους κανόνες που ισχύουν καθώς και με την συμμόρφωση στις γενικές αρχές συμπεριφοράς που φαίνονται παρακάτω: Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν όλοι. Ο χώρος της βιβλιοθήκης αποτελείται από τρία τμήματα: 1) Παιδικό-Εφηβικό  2) Τμήμα ενηλίκων και  3) Γενικό πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, κλπ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Δημαρχείου 17 και Κουντουριώτου Αιγάλεω 12242
Τηλέφωνο: 210-5907060
Email: libraryaigaleo@gmail.com